Fadhilah Amal Hijau (Kebon Jeruk)

Jual Kitab Fadhilah Amal Edisi Kebun Jeruk

Jual Kitab Fadhilah Amal Edisi Kebun Jeruk (keutamaan Shalat, Dzikir, Quran, Tabligh, Ramadhan, Kisah Sahabat)

Fadhilah Amal Hijau (Kebon Jeruk)

Buku Fadhilah Amal ini merupakan karya seorang ulama India yang bernama Maulana Muhammad Zakariyya Al Khandalawy. Beliau dilahirkan dari sebuah keluarga yang mempunyai sejarah panjang dalam pengabdian pada agama. Silsilah keluarga beliau bersambung sampai kepada Sahabat besar Abu Bakar Ashshidiq RA.

Pada tahun 1345 H, beliau mengunjungi tanah suci. Di Madinah beliau mengajar Sunan Abu Dawud di Madarasah Ulum Shar’iyyah. Di Kota Nabi ini, Maulana Muhammad Zakariyya mulai menulis Awjaz al-Masalik ila Muwatta’ Imam Malik, syarah kitab Al-Muwatta’nya Imam Malik, ketika itu beliau masih berumur 29 tahun.

Beliau juga telah menulis lebih dari 80 kitab yang sangat tinggi nilainya dan diakui oleh para ulama di seluruh dunia. Kitab yang beliau tulis dalam bidang hadits antara lain ; Awjaz al-Masalik ila Muwatta’ Imam Malik, Lami’ al-Dirari ‘ala Jami’ al-Bukhari, Syarah Muslim, Juz’ Hajjat al-Wida’ wa ‘Umrat al-Nabi, dan Khasa’il Nabawi Sharh Shama’il al-Tirmidhi.

Buku himpunan fadhilah amal ini sangat lengkap isinya yaitu fadhilah shalat, fadhilah dzikir, fadhilah Quran, fadhilah tabligh, fadhilah ramadhan, hikayat sahabat, keruntuhan ummat dan cara memperbaikinya.

-Daftar isi fadhilah shalat:

Keutamaan shalat

Ancaman dan celaan bagi orang yang meninggalkan shalat

Keutamaan shalat berjamaan

Ancaman meninggalkan shalat berjamaah

Beberapa ayat Al Quran tentang shalat

Kisah kehidupan orang-orang wara

Beberapa kutipan hadits

Beberapa hal yang dianjurkan ketika mendirikan shalat

Makna lafazh-lafazh dalam shalat

Beberapa contoh shalat para sahabat, tabiin, dan orang sholeh

Permohonan terakhir

-Daftar isi fadhilah dzikir:

Ayat-ayat al Quran mengenai dzikrullah

Hadits-hadits mengenai dzikir

Ayat-ayat yang tidak langsung menyebutkan kalimat thayyibah

Ayat-ayat yang secara jelas menyebutkan kalimat thayyibah

Hadits-hadits mengenai kalimat thayyibah

Ayat-ayat tentang kalimat tasbihat

Hadits-hadits tentang kalimat tasbihat

-Daftar isi fadhilah Quran:

Adab-adab membaca Al Quran

Prinsip dalam agama

40 hadits tentang keutamaan Al Quran

Catatan terakhir

Intisari 40 hadits

Intisari hadits-hadits penutup

Penyempurna

-Daftar isi fadhilah tabligh:

Ayat-ayat Al Quran yang menegaskan pentingnya amar ma’ruf nahi mungkar

Hadits-hadits mengenai tabligh

Peringatan agar memperbaiki diri sendiri

Pentingnya memuliakan sesama muslim dan ancaman bagi yang menghinanya

Pentingnya iman, ikhlas, dan ihtisab

Pentingnya memuliakan ulama

Pentingnya bersabat dengan orang-orang shaleh dan menyertai majelis mereka

-Daftar isi fadhilah ramadhan:

Keutamaan bulan ramadhan

Lailatul Qadar

I’tikaf

-Daftar isi kisah Sahabat:

Ketabahan dalam menghadapi kesulitan

Perasaan takut Rasulullah saw. dan para Sahabat terhadap Allah swt.

Kehidupan Rasulullah saw. dan Sahabat ra. yang zuhud dan sederhana

Penjelasan mengenai ketakwaan para Sahabat ra.

Kerinduan dan semangat di dalam shalat dengan khusyu dan khudu’

Itsar dan kasih sayang serta pengorbanan di jalan Allah

Keberanian dan kepahlawanan serta semangat untuk mati syahid

Semangat di dalam mencari ilmu pengetahuan

Ketaatan para Sahabat ra. pada perintah Rasulullah saw.

Semangat kaum wanita dalam memperjuangkan agama

Mengenal isteri-isteri Rasulullah saw.

Mengenal putra-putri Rasulullah saw.

Semangat anak-anak dalam mengamalkan agama

Kisah-kisah kecintaan para Sahabat ra. terhadap Rasulullah saw.

-Daftar isi keruntuhan umat dan cara memperbaikinya:

Keruntuhan umat islam dan cara memperbaikinya

Beberapa hal yang menyebabkan kelalaian kita

Adab-adab bertabligh

84 kitab Rujukan Fadhilah Amal Syaikhul Hadits Maulana Zakariya rah.a

1- Kitab Bukhari Sharif –

oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail

2- Fathul Bari –

oleh Abu Fadhl Ahmad bin Ali bin Hajar Asqalani

3- Asadul Ghabaah –

oleh Allamah Ibnu Asir Jazuri

4- Durr Mantsur –

oleh Allamah Jalaluddin Sayuti

5- Khashaish Kubra –

oleh Allamah Sayuti

6- Tarikh Khamis –

oleh Syeikh Husain Muhammad Ibnu AlHasan

7- Bayanul Qur’an –

oleh Maulana Ashraf Ali Tanwi

8- Jamiul Fawaidh –

oleh Muhammad bin Muhamm Sulaiman

9- Tarikhul Khulafa –

oleh Allamah Jalaluddin Abd Rahman Sayuti

10- Ashur Mashahir Islam –

oleh Rafiq Baki Al Azim

11- Mishkat Sharif –

oleh Waliyuddin Muhammad bin Abdullah

12- Ihya Ulumuddin –

oleh Imam Al Ghazali

13- Sahih Muslim –

oleh Abu Al Hasan Muslim bin Al Hajjaj

14- Qiyamul Lail –

oleh Muhammad bin Ahmad bin Ali Marwazi

15- Sunan Tirmidzi –

oleh Muhammad bin Isa bin Surah AtTirmidzi

16- Shamail Tirmidzi –

oleh Muhammad bin Isa bin Surah AtTirmidzi

17- Tazkiratul Hufaz –

oleh Shamsuddin Muhammad bin Ahmad Zaibi

18- Bazlul Majhud –

oleh Maulana Khalil Ahmad Muhajir Madani

19- Ash Shifa –

oleh Qadi Iyadh bin Musa Al Hushaibi

20- Sunan Abu Daud –

oleh Abu Daud Sulaiman bin Ash’ats Sajistani

21- Al Muwatta’ –

oleh Abu Abdullah Maliki bin Anas bin Malik

22- Kitabul Amwal –

oleh Imam Abu Abid AlQasim bin Salam

23- Iqamatul Hujjah –

oleh Maulana Abdul Hayy Laknawi

24- Baihaqi –

oleh Abu Bakar bin Husain bin Ali AlBaihaqi

25- Dirayah –

oleh Hafiz Ibnu Hajar Alaihir Rahmah

26- Al Ishabah –

oleh Hafiz Ibnu Hajar AlAsqalani AsShafi’

27- Qurratul ‘Uyun –

oleh Syeikh Abu Laith Samarqandi

28- Tafsir Azizi –

oleh Shah Abdul Aziz Dahlawi

29- At Tabaqat –

oleh Muhammad bin Sa’id Katibi Al Waqidi

30- Kitabul Ummah Wal Siyasat –

oleh Abdullah bin Muslim

31- Talqihu Fuhumul Asir –

Jamaluddin, Abd Rahman bin Al Jawazi

32- Musnad Ahmad –

oleh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal

33- Awajazul Masalik –

oleh Maulana Muhammad Zakariyya

34- Sunan Ibnu Majah –

oleh Muhammad bin Yazid AlQardini

35- Sunan Darami –

oleh Abdullah bin Abd Rahman AdDarami

36- Isti’ab –

oleh Hafiz Ibn Abdul Bar Maliki

37- Sunan Tabrani –

oleh Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub

38- SUnan Nasai –

oleh Ahmad bin Shu’aib bin Ali

39- AtTarghib Wat Tarhib –

oleh Abd Azim bin Adb Qawiy AlMunziri

40- Ibn Hibban –

oleh Muhammad bin Hibban bin Ahmad

41- Musnad Hakim –

oleh Muhammad bin Abdullah bin Muhammad

42- Az Zawajir –

oleh Imam Ibn Hajar alMakki Al Haitami

43- Musnad Bazzar –

oleh Abu Bakar Ahmad bin Umar Al Bazari

44- Mushannif –

oleh Abdullah bin Muhammad Ibnu Abi Shaibah

45- Musnad Abu Ya’la –

oleh Ahmad bin Ali bin AL Masna Al Muwashal

46- Sunan Darru Qutni –

oleh Abul Hasan bin Ali bin Umar bin Ahmad

47- Sharhus Sunnah –

oleh Husain bin Mas’ud Al Farail

48- Hilyatul Aulia –

oleh Abu Nu’aim Ahmad bin Abudllah Asfahani

49- Rahmatul Muhtadah –

oleh Abul Khairi Nurul Hasan Khanal Husaini

50- Kanzul Ummal –

oleh Allamah Ali Burhan Puri

51- Musnad Ibnu Khuzaimah –

oleh Muhammad bin Ishaq Ibnu Khuzaimah

52- Musnad Al Firdaus –

oleh Abu Mansur Ad Dailami

53- Musnad Abu Awanah –

oleh Ya’kub bin Ishaq bin Ibrahim Naisaburi

54- Zadus Sa’id Fi Zikrin Nabiyyil Habib –

oleh Hadrat Aqdis Tanwi

55- Al Qaulil Badi’ Fis Solati ‘Alal Habibi –

oleh Shamsuddin Muhammad AsSakhawi

56- Raudhul Faiq –

oleh Syeikh Shu’aib Al Harifaishi

57- Nazhatul Basatin –

oleh Abdullah bin As’ad Yamani Yafi’i

58- Harzut Thamin Fii Mubashiratin Nabiyyil Amin –

oleh Shah Waliyullah Dahlawi

59- Yusuf Zulaikha –

oleh Maulana Abd Rahman Jami’

60- Qashidu Qasimi –

oleh Maulana Muhammad Qasim Nanatwi

61- Ahkamul Qur’an –

oleh Abu Bakar Ahmad bin Ali Razi Al Jashashi

62- Aini Sharah Bukhari –

oleh Badruddin Abu Muhammad bin Ahmad Aini

63- Mirqatu Sharah Mishkat –

oleh Nuruddin Ali bin Sultan Muhammad Harwi

64- Mazahirul Haq –

oleh Nawab Qatbuddin Khan Bahadur

65- Fatwa Alamgiri –

oleh Ulama Hindustan, Hadrat Alamgiri

66- Ainul Ma’bud –

oleh Abu Abd Rahman Sharif

67- Tanbihul Ghafilin –

oleh Shaikh Abu Laith Samarqandi

68- Jamal –

oleh Syaikh Sulaiman Al Jamal

69- Hisni Hasin –

oleh Shamsuddin bin Muhammad Al Jazuri

70- Majmu’uz Zawaid –

oleh Hafiz Nuruddin Al Haishami

71- Kaukabud Durri –

oleh Syaikh Zadu Majdah

72- Hujjatullah Al Balaghah –

oleh Shah Waliyullah

73- Maqasid Hasanah –

oleh Shamsuddin Muhammad b. Abd Rahman

74- Jamius Saghir –

oleh Abd Rahman Jalaluddin Suyuti

75- Tafsir Kabir –

oleh Imaduddin Abul Fadai Ismail bin Umar bin Katsir

76- Tafsir Khazin –

oleh Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim

77- Ithaf Sadatul Muttaqin –

oleh Muhammad bin Muhammad Az Zubaidi

78- Mustadrak Hakim –

oleh Muhammad bin Abdullah Naisaburi

79- Irwahi Thalasah –

oleh Tartib, Maulana Zahuri Al Hasan

80- Tahzibul Muhtazib –

oleh Ahmad bin Ali bin Hajar Asqalani

81- Musamirat –

oleh Syaikh Akbar Ibnu Arabi

82- Riyadhur Riyahin –

oleh Abdullah bin As’ad Yamani Yafi’

83- Mashirul ‘Azam –

oleh Jamaluddin Abd Rahman bin Al Jauzi

84- Al Kamil –

oleh Izzudin Ali bin Muhammad Ibnu Asir Jazuri.

Spesifikasi Buku :

Tebal : 794 halaman
Ukuran : 16 cm x 26 cm
Berat : 1100 gram
Harga: 60.000 belum ongkos kirim Surabaya

Hub admin SMS Whats App +6281234066080

Silahkan Tinggalkan Komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s